دوره های آموزشی

دوره بیگینر

دوره های مبتدی

کلیک کنید

دوره نوایس (مستقل)

پیش نیاز دوره اینترمدیت

کلیک کنید

دوره اینترمدیت

پیش نیاز دوره ادونس

کلیک کنید

دوره ادونس

دروه پیشرفته استادی

کلیک کنید

پرواز تفریحی

پرواز های تفریحی

کلیک کنید

دوره های اکروباسی

حرکات نمایشی در آسمان

کلیک کنید

دوره های امنیت

دوره های امنیت پرواز بر روی دریا

کلیک کنید